Πολιτικη Ποιοτητας

Πολιτική ποιότητας της ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΚΕ είναι :

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ώστε όλα τα τμήματά της, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητά των υπηρεσιών της να είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο και έλεγχο, ώστε να μειωθούν, να εξαλειφθούν και κυρίων να προληφθούν οι ποιοτικές ατέλειες των υπηρεσιών της με στόχο την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών, ανάλογή με την υποσχόμενη άριστη ποιότητα των υπηρεσιών της.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας των προϊόντων που η εταιρεία ξεκίνησε να σχεδιάζει και να εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας και της ικανοποίησης των πελατών της.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει με πλήρη σεβασμό της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και όλων των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο (εργαζόμενο στην εταιρεία – πελάτη), με σεβασμό στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και με σεβασμό στο περιβάλλον, που είναι άλλες όψεις της ευρύτερης έννοιας της ποιότητας. Δεσμεύεται επίσης για την παροχή των απαραίτητων πόρων που θα επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ποιότητας που ακολουθεί.

Η διοίκηση της εταιρείας καλεί όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην  προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της ποιότητάς, προσπαθώντας να κατανοήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει την πολιτική αυτή σε όλα τα επίπεδα και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Η διοίκηση της εταιρείας θέτει μετρήσιμούς αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε στρατηγικό επίπεδο, σε επίπεδο επιμέρους λειτουργειών αλλά και προϊόντων. Η εν λόγω αντικειμενικοί στόχοι καθιερώνονται και παρακολουθούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής του στα πλαίσια της ανασκόπησης του συστήματος διαχείρισης από την ίδια.

Η πολιτική ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωση της.